logo proiext

Şansa ta pentru o afacere de succes!

Susţinem antreprenoriatul în oraşele regiunii N-V

Noutăţi

 

Asigurarea înfiintarii si demararii functionarii întreprinderilor

10 Ianuarie 2019
Beneficiarii care au realizat etapele de mentorat si consultanta sunt informati ca incepand de azi trebuie sa efectueze demersurile de infiintare a intreprinderilor, conform graficului proiectului Sansa ta pentru o afacere de succes!.

Afacerile care fac obiectul planurilor selectate se vor derula in cadrul unor intreprinderi, asa cum sunt acestea definite in art. 2, alin. 1 si 2 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare.
Pentru activitatea de înființare a societăților finanțate prin programul Start Up Plus ,, Sansa ta pentru o afacere de succes’’, Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială ASSOC Baia Mare vă asigură consiliere prin echipa din proiect.

Modalitatea de deschidere a unui SRL este reglementată prin Legea 31/1990 şi se constituie în următorii paşi obligatorii:

1. Constituirea dosarului de înfiinţare

a) Menționarea obiectului de activitate principal și cele secundare ale firmei, conform planului de afaceri aprobat.

b) Rezervarea denumirii viitoarei firme, respectiv: - verificarea disponibilității denumirii pentru societate se poate efectua on-line pe site-ul portal.onrc.ro, sau prin depunerea unei cereri la Oficiul Registrului Comerțului (formular standard, atașat).

c) Stabilirea sediului social al firmei

Înainte de a fi depus actul constitutiv, deţinătorii viitoarei societăți vor face dovada locaţiei pentru un sediu social. Pentru a putea folosi o clădire sau un apartament ca sediu social pentru o firmă, trebuie dovedit dreptul de folosinţă asupra imobilului, fie prin contract de comodat, contract de închiriere sau prin acte de proprietate. (atasam modele)

În cazul în care sediul social va fi într-un apartament, este necesar şi acordul vecinilor cu care se învecinează apartamentul (pereți comuni sus-jos și lateral) sau asociaţiei de locatari pentru stabilirea sediului social. (model atașat)

Daca figurează mai multe societăți cu sediul social în același imobil, viitorul administrator sau asociatul/ unul dintre asociați trebuie să dea o declarație pe propria răspundere în formă autentică (la notar) privind respectarea condițiilor referitoare la sediul social, adică dacă imobilul, prin structura lui și suprafața sa utilă, permite funcționarea mai multor societăți în încăperi diferite sau în spații distinct partajate.

2. Încheierea actului constitutiv

Împreună cu actul constitutiv și rezervarea de denumire (originale + copii) se depune capitalul social la o bancă pentru aportul în numerar (la valoarea menționată în planul de afaceri).

Pentru depunerea aportului în numerar la capitalul social, pe chitanța eliberata de Bancă se va menționa ,, depunere capital social’’

În cadrul actului constitutiv se vor menționa asociaţii, administratorul/ii care vor administra firma, precum şi ce putere de reprezentare are fiecare în societate. De asemenea, trebuie şi semnăturile în original ale asociaţilor.

După încheierea actului constitutiv, în termen de 15 zile firma trebuie înmatriculată la Registrul Comerţului.

3. Depunerea actelor şi înmatricularea la registrul comerţului

La Registrul Comerţului trebuie depuse următoarele documente:
 • Rezervarea de denumire - original;
 • Actul constitutiv - original;
 • Dovada aportului la capitalul social: chitanța bancară (pentru aportul în numerar);
 • Copii acte identitate asociati si administrator (conform cu originalul, semnate + menționarea numelui); Persoana (asociatul/administratorul) care depune actele la Registrul Comerțului trebuie sa prezinte CI in original;
 • Contract de închiriere/comodat/act de proprietate in copie conform cu originalul, semnate + mentionarea numelui persoanei care semnează;
 • Declarație pe propria răspundere în formă autentică (la notar) privind respectarea condițiilor referitoare la sediul social, adică dacă imobilul, prin structura lui și suprafața sa utilă, permite funcționarea mai multor societăți în încăperi diferite sau în spații distinct partajate – doar în cazul în care figurează mai multe societăți cu sediul social în același imobil
 • In cazul SRL înființate cu asociat unic - Declarația pe propria răspundere privind deținerea calității de asociat unic într-o singură societate cu răspundere limitată – se obține de la Registrul Comerțului - Biroul asistență;
 • Formular - Specimenul de semnătură pentru administrator – se semnează în fața personalului Registrului Comerțului;
 • Declarațiile date pe propria răspundere, de către asociați și administratori, din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinerea acestor calităţi (original) - se obține de la Registrul Comerțului - Biroul asistență;
 • Formular (atașat) – cerere de inregistrare;
 • Formular (atașat) – anexa - înregistrare fiscală;
 • Declaraţii-tip pe propria răspundere semnată de asociaţi sau de administratori din care să rezulte, că:
  • persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii pentru activităţile precizate în declaraţia-tip (model 2 atasat - original);
  • Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

În situația în care dosarul este complet și corect întocmit societatea va fi înființată/înmatriculată în 3 zile de la înregistrarea dosarului. În cazul în care lipsesc documente, dosarul va fi amânat până la completarea acestuia cu un termen de 15 zile. Dacă nu se reușește completarea în acest termen se mai poate solicita o amânare de maxim 15 zile, dacă este făcută înainte de expirarea primului termen. Dacă nu se completează dosarul în mod corespunzător, acesta se va respinge, fără a se putea recupera taxele achitate.

4. Ridicarea actelor firmei

Solicitantul va primi după depunerea actelor o fișă în care se va specifica când va trebui să ridice actele originale (certificat înregistrare, certificatul sau certificatele constatatoare care dovedesc autorizarea activității societății și Rezoluția directorului ORCT) de la Registrul Comerțului, compartimentul eliberări acte. Actele se vor ridica de către persoanele care le-au depus.

CONDIȚII OBLIGATORII:

Solicitanții de ajutoare de minimis ale căror planuri de afaceri le-au fost admise la finanțare trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
 • să fie asociați majoritari (minim 51%) în cadrul societății care se înființează;
 • să nu fie asociați majoritari în alte societăți comerciale;
 • în cazul în care există un al doilea asociat, acesta nu trebuie să fie asociat în alte societăți care au aplicat pentru programul Start Up Plus.
 • intreprinderile nou infiintate vor trebui sa aiba sediul social si, dupa caz, punctul/ punctele de lucru in mediul urban a regiunii Nord-Vest;
 • Activitatile economice vor fi identice cu cele din planul de afaceri selectat spre finantare

Mult succes beneficiarilor în indeplinirea acestei etape !

Proiectul Sansa ta pentru o afacere de succes! cod MySMIS 106121 este co-finantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capital Uman 2014 - 2020, Axa prioritara 3 Locuri de munca pentru toti, O.S 3.7. Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana, Contract de finantare nr. POCU/82/3/7/106121.
Proiect cofinanțat din Fondul Social European
prin Programul Operațional Capital Uman
Telefon: +40 744.970.254
E-mail: startup@assoc.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțatede Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.
© 2018 StartUp Plus Nord-Vest. All Rights Reserved.